پنیرهای قالبی

جهت استفاده در لبه نان پیتزا با نقطه ذوب بالا و کش فراوان