پنیر چدار رنده شده

پنیر چدار با عطر بسیار عالی به صورت رنده شده